obrazekbudynku
Centrum Kształcenia Ustawicznego "PERFEKT"

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego „PERFEKT” jest szkołą dla Dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej. Wydajemy zaświadczenia do ZUS, WKU, biura pracy itp. Na życzenie klienta i słuchacza. Osoby niepełnoletnie o sytuacji życiowej uniemożliwiającej kontynuację nauki w szkole dla młodzieży, za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna oraz Dyrektora szkoły mogą stać się naszymi słuchaczami.

  Dyrekcja i nauczyciele tworzą rodzinną atmosferę, perfekcyjne i profesjonalne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych i drogi zawodowej. W sympatycznej i kulturalnej atmosferze zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota, niedziela), weekendowo, średnio dwa razy w miesiącu.

 

  Nasi słuchacze traktowani są indywidualnie i w sposób partnerski, nie przedmiotowo.

Ich przyszłość dla pracowników Centrum Kształcenia Ustawicznego „PERFEKT” to najwyższe dobro i misja działalności.

 

  Szkoła umożliwia obecność lekarza Medycyny Pracy dla słuchaczy Policealnego Studium Zawodowego.

 

Oferta Edukacyjna


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


To propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Wiemy jak istotną rolę odgrywa dzisiaj ukończenie szkoły średniej i świadectwo dojrzałości. Ukończenie Liceum daje szansę na zdobycie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia. Wszystkim Licealisom Centrum Kształcenia Ustawicznego "PERFEKT" zapewniamy możliwość kontynuowania nauki w Policealnej Szkole Zawodowej.


SZKOŁY POLICEALNE


1.

TECHNIK BHP

Okres nauczania: 1,5 roku

Program nauczania:

-Podstawy prawa pracy

-Techniczne bezpieczeństwo pracy

-Ergonomia w procesie pracy

-Zagrożenia w środowisku pracy

-Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

-Ocena ryzyka zawodowego

-Ustalenie przyczyn i wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

-Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higiena pracy

-Podstawy przedsiębiorczości

Perspektywy pracy:

W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Małe firmy zatrudniają specjalistów BHP na umowy zlecenia.


2.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI


Okres nauczania: 2 lata

Program nauczania:

-Podstawy przedsiębiorczości

-Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

-Język obcy w rachunkowości

-Rachunkowość finansowa

-Wynagrodzenia i podatki

-Biuro rachunkowe

-Dokumentacja biurowa

-Biuro wynagrodzeń i podstków

Perspektywy pracy:

-Działy księgowe

-Biura rachunkowe

-Banki

-Urzędy skarbowe

-Samorząd terytorialny


3.

TECHNIK ADMINISTRACJI

Okres nauczania: 2 lata

Program nauczania:

-Podstawy przedsiębiorczości

-Język obcy w administracji

-Działalnośc gospodarcza w jednostce organizacyjnej

-Podstawy prawa cywilnego

-Podstway prawa administracyjnego

-Podstawy finansów publicznych

-Wykonywanie pracy biurowej

-Postępowanie w administracji

Perspektywy pracy:

-Administracja państwowa

4.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYM

Okres nauczania: 2 lata

Program nauczania:

-Podstawy przedsiębiorczości

-Podstawy konstrukcji maszyn

-Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B

-Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych

-Działalność gospodarcza w branży samochodowej

-Języ obcy w branży samochodowej

-Techniki wytwarzania

-Naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

-Naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Perspektywy pracy:

-Zakłady produkujące pojazdy samochodowe oraz części zamienne

-Zakłady naprawy pojazdów samochodowych

-Stacje obsługi i kontroli pojazdów

-Autoryzowane stacje obsługi samochodowej

-Zakłady mechaniki pojazdowej

-Zakłady diagnostyki samochodowej

5.

TECHNIK WETERYNARII


Okres nauczania: 2 lata

Program nauczania:

-Podstawy przedsiębiorczości

-Działalnośc gospodarcza w weterynarii

-Język obcy w weterynarii

-Przepisy ruchu drogowego

-Anatomia i fizjologia zwierząt

-Chów, hodowla i inseminacja zwierząt

-Diagnostyka weterynaryjna

-Choroby i pielęgnacja zwierząt

-Administracja weterynaryjna

-Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa

-Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce

-Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych

-Zabiegi weterynaryjne

-Analityka weterynaryjna

-Kontrola i nadzór weterynaryjny

Perspektywy pracy:

-Lecznice dla zwierząt

-Zoo

-Laboratoria weterynaryjne

-Rzeźnie

-Zakłady przetwórstwa mięsa, drobiu, ryb oraz mleka

-Gospodarstwa rolne i agroturystyczne

-Schroniska dla zwierząt

-Szkoły

6.

TECHNIK ARCHIWISTA


Okres nauczania: 2 lata

Program nauczania:

-Podstawy przedsiębiorczości

-Podstawy archiwistyki

-Metody pracy w archiwum zakładowym

-Prawo archiwalne

-Język obcy w archiwistyce

-Prowadzenie archiwum i opracowanie materiałów archiwalnych

Perspektywy pracy:

-Sądy

-Archiwa państwowe i prywatne

7.

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ


Okres nauczania: 2 lata

Program nauczania:

-Podstawy przedsiębiorczości

-Działalność turystyczna na obszarach wiejskich

-Język obcy w turystyce

-Produkcja rolnicza

-Usługi agroturystyczne

-Obsługa turystyczna

-Prowadzenie produkcji rolniczej

-Usługi żywieniowe

-Usługi noclegowe

Perspektywy pracy:

-Przedsiębiorstwa turystyczne

-Zakłady gastronomiczne

-Pensjonaty

-Gospodarstwa agroturystyczne

-Szkoły

8.

TECHNIK FLORYSTA


Okres nauczania: 1 rok

Program nauczania:

-Materiałoznawstwo roślinne

-Materiałoznawstwo nieroślinne

-Kulturowe podstawy florystyki

-Środki wyrazu twórczego

-Kompozycje florystyczne

-Przedsiębiorstwo florystyczne

-Język obcy we florystyce

-Wykonywanie kompozycji florystycznych

Perspektywy pracy:

-Kwiaciarnia

-Firmy organizujące wystrój na przyjęcia

9.

TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH

I FINANSOWYCH


Okres nauczania: 1 rok

Program nauczania:

-Podstway przedsiębiorczości

-Podstawy działalności gospodarczej w usługach pocztowo-finansowych

-Język obcy w usługach posztowo-finansowych

-Obrót towarowy

-Usługi pocztowe i kurierskie

-Usługi finansowe

-Przesyłki w obrocie krajowym i zagranicznym

-Usługi ekspedycyjne i przewozowe

-Usługi pocztowo-finansowe w praktyce

-Realizowanie prac rozdzielczo-ekspedycyjnych

-Obrót towarowy w praktyce

Perspektywy pracy:

-Przedsiębiorstwa świadczące usługi pocztowe i finansowe

-Firmy kurierskie, spedacyjne

-Punkty poboru opłat

-Szkoły

10.

TECHNIK POŻARNICTWA


Okres nauczania: 2 lata

Program nauczania:

-Podstawy prawa w ochronie przeciwpożarowej

-Podstawy psychologii i pedagogiki

-Podstawy informatyki

-Fizykochemia spalania i środki gaśnicze

-Zaopatrzenie wodne, urządzenia gaśnicze i zabespieczające

-Bezpieczeństwo budynków

-Rozpoznawanie zagrożeń

-BHP

-Ratownictwo medyczne

-Ochrona ludności

-Wybrane zagadnienia z mechaniki

-Wyposażenie techniczne

-Technika działań gaśniczych

-Technika działań ratowniczych

-Wychowanie fizyczne

-Praktyka zawodowa

Perspektywy pracy:

-Straż pożarna

-Ochotnicza straż pożarna

11.

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB

I MIENIA


Okres nauczania: 2 lata

Program nauczania:

-Podstawy przedsiębiorczości

-Podstawy prawa w ochronie osób i mienia

-BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej

-Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia

-Język obcy w ochronie osób i mienia

-Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń

-Zabezpieczenie imprez masowych

-Ochrona osób

-Konwojowanie

-Wyszkolenie strzeleckie

-Techniki interwencyjne i samoobrona

Perspektywy pracy:

-Agencje ochrony

-Banki

-Urzędy administracji publicznej

-Instytucje gdzie niezbędna jest ochrona

12.

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA


Okres nauczania: 1 rok

Program nauczania:

-Podstawy przedsiębiorczości

-Podstawy psychologii

-Wybrane zagadnienia z socjologii

-Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka

-Organizacja opieki środowiskowej

-Język migowy

-Język obcy w pomocy społecznej

-Opieka i pielęgnacja człowieka

-Aktywizacja osoby podopiecznej

-Trening umiejętności społecznych

Perspektywy pracy:

-Ośrodki pomocy społecznej

-Dzienny dom pomocy społecznej

-Środowiskowy dom samopomocy

-Zakłady opiekuńczo-lecznicze

-Dzienne oddziały psychiatryczne

-Ośrodki dla niewidomych

-Ośrodki szkolno-wychowawcze dla niesłyszących

-Polski związek głuchych

-Szkoły

14.

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ


Okres nauczania: 1rok

Program nauczania:

-Podstawy przedsiębiorczości

-Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii

-Elementy anatomii i patologii człowieka

-Język migowy

-Opieka i pielęgnacja człowieka

-Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej

-Język obcy w pomocy społecznej

-Umiejętności opiekuńcze

-Terapia zajęciowa i aktywizaja

-Pomoc i wsparcie osoby niepełnosprawnej

Perspektywy pracy:

-Warsztaty terapi zajęciowej

-Domy pomocy społecznej

-Środowiskowe domy samopomocy

-Placówki opiekuńczo-wychowawcze

-Ośrodki adaptacyjne

-Instytucje organizujące pomoc osobom niepełnosprawnym

-Szpital

-Szkoły

15.

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH


Okres nauczania: 2 lata

Program nauczania:

-Bezpieczeństwo i higiena pracy

-Podstawy działalności gospodarczej z wykorzystaniem elementów technologii informacyjnej

-Podstawy psychologii

-Język angielski zawodowy

-Anatomia

-Kosmetologia

-Dermatologia

-Podstawy żywienia

-Chemia kosmetyczna

-Fizykoterapia

-Wizaż

-Pracownia kosmetyki

-Pracownia fizykoterapii

-Pracownia wizażu

-Pracownia chemii kosmetycznej

-Podstawy przedsiębiorczości

Perspektywy pracy:

-Gabinety kosmetyczne

-Gabinety odnowy biologicznej

-Firmy kosmetyczneKursy prowadzone przez CKU:


 

L.p.

NAZWA KURSU

                                OPIS

1.

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Wymagany dyplom ukończenia studiów wyższych i potwierdzenie zatrudnienia w placówce oświatowej. Celem jest uzyskanie kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo w różnym stopniu.

2.

DIETETYKA

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zasad żywienia i doboru diet.

3.

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Wymagany dyplom ukończenia studiów wyższych. W czasie zajęć dydaktycznych słuchacze zdobywają niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu terapii zajęciowej, psychologii, pedagogiki, anatomii, fizjologii, patologii, i komunikacji interpersonalnej.

4.

WYCHOWAWCA KOLONII/

metodą e-learning

Kurs przeznaczony dla osób, które ukończyły 18 lat i posiadają wykształcenie minimum średnie. Uprawnienia uzyskane podczas kursu nadawane są bezterminowo.

5.

KIEROWNIK KOLONII

Po czterokrotnym pełnieniu funkcji wychowawcy można ukończyć kolejny stopień kwalifikacji: kierownik kolonii.

6.

PEDAGOGICZNY (PEŁNY)

dla czynnych zawodowo nauczycieli

Wymagane wykształcenie wyższe (min. licencjat). Po ukończeniu kursu absolwent otrzyma zaświadczenie według wzoru MEN o uzyskaniu kwalifikacji w zakresie przygotowania pedagogicznego.

7.

PEDAGOGICZNY (NIEPEŁNY)

dla instruktorów praktycznej

nauki zawodu i pozaszkolnych form kształcenia

Wymagane wykształcenie średnie lub zawodowe z tytułem mistrza lub czeladnika. Absolwent otrzymuje tytuł instruktora praktycznej nauki zawodu (prowadzenie kursów, szkoleń).

8.

WÓZKI WIDŁOWE

(Wózki jezdniowe podnośnikowe)

Zdobycie uprawnień do prowadzenia wózków unoszących ze stałym wysięgiem z napędę mechanicznym + wymiana butli (LPG) + egzamin urzędu dozoru. Wydajemy uprawnienia bezterminowe.

9.

KOMPUTEROWY PODSTAWOWY

Kurs przeznaczony dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z komputerem. Uczestnicy kursu poznają podstawowe pojęcia związane z komputerami. Poznają podstawy budowy i obsługi komputera.

10.

KOMPUTEROWY ZAAWANSOWANY

Celem kursu jest pogłębienie lub uzupełnienie przez słuchaczy wiedzy z zakresu obsługi komputera.

11.

KOMPUTEROWY MS-OFFICE

Celem kursu jest przekazanie wiedzy umożliwiającej nabycie umiejętności, które pozwalają na samodzielne posługiwanie się programami pakietu MS Office, a w szczególności profesjonalne redagowanie dokumentów tekstowych w programie Word, tworzenie modeli obliczeniowych w arkuszu kalkulacyjnym Excel, tworzenie i zarządzanie bazą danych w Accessie, tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Power Point, zarządzanie informacją i przesyłanie jej pocztą elektroniczną za pomocą programu Outlook.

12.

KOMPUTEROWY ADOBE PROFESSIONAL

To najnowsza wersja jednej z najbardziej cenionych i popularnych aplikacji do nieliniowej edycji video.

Zaawansowane narzędzia i funkcje programu dają wszystko co niezbędne do połączenia obrazu i dźwięku w jedną całość. Praca w czasie rzeczywistym, narzędzia do edycji plików audio i video dają precyzyjną kontrolę nad praktycznie każdym aspektem produkcji. Z łatwością można manipulować obrazem, dźwiękiem, animacjami i grafiką, aby stworzyć wysokiej jakości filmy.

13.

KOMPUTEROWY AUTOCAD

Auto Cad - jeden z najpopularniejszych programów służących komputerowemu opracowywaniu projektów technicznych (płaskich-Auto Cad I stopnia oraz przestrzennych-Auto Cad II stopnia). Ten program ze względu na swoje rozległe możliwości, w znaczny sposób ułatwia i przyspiesza prace projektowe. Jest to uniwersalny program do sporządzania rysunków technicznych, który z powodzeniem można stosować w takich branżach jak: architektura, mechanika, elektronika i kartografia, projektowanie terenów zieleni i wielu innych.

14.

PROJEKTOWANIE STRON WWW

Podstawowym celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami projektowania stron internetowych. Ponadto kurs zakłada zdobycie przez uczestników umiejętności tworzenia statycznych oraz dynamicznych stron internetowych oraz zapoznanie się z podstawami języka HTML, CSS oraz PHP i ich zastosowaniami w praktycznych zadaniach.

15.

KOMPUTEROWY - KADRY

I PŁACE

Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności do pracy w działach kadr i płac z wykorzystaniem programów komputerowych. Ogólnymi celami szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia w zakresie: wyliczania wynagrodzenie za pracę; rozliczania składek ZUS; posługiwania się programem "Płatnik"; kierowania zatrudnianych osób na wstępne badania lekarskie i psychotechniczne; sporządzania umów o pracę; wprowadzania danych do komputera i archiwizowania (zakładania akt pracowniczych); przekazywania niezbędnych informacji do urzędów; wprowadzania kandydata do pracy; skierowania na szkolenie wstępne z zakresu bhp i ppoż.;ewidencjonowania i kontrolowania czasu pracy; zwolnień lekarskich i absencji; ustalenia, wg obowiązujących przepisów, stażów pracy skutkujących na urlop wypoczynkowy, wysokości nagród jubileuszowych, wymiaru okresu wypowiedzenia, uprawnień emerytalnych itp.

16.

GRAFIKA KOMPUTEROWA

Celem kursu jest zapoznanie słuchacza z metodami tworzenia i obróbki tekstu oraz grafiki przy pomocy programów komputerowych.

17.

JĘZYK ANGIELSKI PODSTAWOWY

Celem kursu jest wykształcenie u słuchaczy kompetencji językowej i komunikacyjnej umożliwiającej im porozumiewanie się w języku angielskim w różnorodnych sytuacjach życiowych na poziomie podstawowej znajomości języka.

18.

JĘZYK ANGIELSKI ŚREDNIOZAAWANSOWANY

Celem kursu jest wykształcenie u słuchaczy kompetencji językowej i komunikacyjnej umożliwiającej im porozumienie się w języku angielskim w różnorodnych sytuacjach życiowych na poziomie średniozaawansowanej znajomości języka.

19.

JĘZYK NIEMIECKI PODSTAWOWY

Celem kursu jest wykształcenie u słuchaczy kompetencji językowej i komunikacyjnej umożliwiającej im porozumiewanie się w języku niemieckim w różnorodnych sytuacjach życiowych na poziomie podstawowej znajomości języka.

20.

JĘZYK NIEMIECKI ŚREDNIOZAAWANSOWANY

Celem kursu jest wykształcenie u słuchaczy kompetencji językowej i komunikacyjnej umożliwiającej im porozumiewanie się w języku niemieckim w różnorodnych sytuacjach życiowych na poziomie średniozaawansowanej znajomości języka.

21.

OBSŁUGA KAS FISKALNYCH

Celem kursu jest zapoznanie słuchacza z obsługą kas fiskalnych oraz urządzeń stosowanych w komputerowych systemach sprzedaży.

22.

KSIĘGOWOŚCI

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych, rozliczeń z urzędami skarbowymi i ZUS, oraz zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia księgowości.

23.

WIKLINIARSTWA

Celem kursu jest praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania podstawowych prac w zawodzie plecionkarz-wikliniarz.

24.

FLORYSTYKI

Celem kursu jest zapoznanie się z zagadnieniami z zakresu florystyki i nabycie podstawowych umiejętności pozwalających na wykonanie zawodu.

25.

DECOUPAGE

Decoupage to technika ozdabiania przedmiotów polegająca na przyklejaniu, czy malowanieu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię (drewno, metal, szkło, tkanina, plastik, ceramika) wzoru. Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy artystycznego ozdabiania przedmiotów.

26.

MASAŻU KLASYCZNEGO

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania masażu klasycznego w działaniach profilaktycznych w odnowie biologicznej i wspomaganiu terapii czynnościowych dysfukncji układu ruchu.

27.

WIZAŻU

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania różnych makijaży oraz stylizacji ubioru.

28.

STYLIZACJI PAZNOKCI

Celem kursu jest przekazanie podstaw teoretycznych dotyczących: płytki paznokcia (anatomia, choroby paznokci), wskazań i przeciwskazań do przedłużania płytki paznokcia, oraz wykształcenie praktycznych umiejętności stylizacji paznokci.

29.

MINIMUM SANITARNEGO

Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami higieny niezbędnymi przy produkcji, przechowywaniu i obrocie środkami spożywczymi.

30.

SPAWACZA MAG 135

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do wykonywania prac na stanowisku spawacza metodą MAG - 135 - spawanie blach i rur ze stali ferrytycznych.

31.

SPRZEDAWCA - KASJER

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu podstawowych czynności wykonywanych przez każdego sprzedawcę, fakturowania, raportów i rozliczeń kasowych, prowadzenia sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych, a także wielu przydatnych wskazówek z dotyczących organizacji stanowiska pracy.

32.

OPERATOR FREZARKI

Celem kursu jest poznanie procesów obróbki frezowania, nabycie umiejętności programisty i operatora frezarki CNC, rozwinięcie umiejętności logicznego korzystania z wiedzy technicznej, rozwinięcie sprawności operowania językiem technicznym.

33.

GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Celem kursu jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu gospodarki odpadami.

34.

KOSMETYCZNY Z ELEMENTAMI WIZAŻU I FRYZJERSTWA

Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu kosmetyczki. Słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.: anatomii i fizjologii człowieka; dermatologii; kosmetologii; chemii surowców kosmetycznych; wybranych zagadnień z ekonomii, prawa oraz psychologii, a także praktycznego wykonywania zabiegów kosmetycznych i upiększających. Dodatkowym elementem kursu jest wizaż, który pomaga przys stylizacji ubioru oraz podstawowy zakres fryzjerstwa.

35.

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Celem kursu jest przygotowanie do pracy w charakterze opiekunki dzieięcej oraz zdobycie kwalifikacji do pełnienia fukncji wychowawczo-opiekuńczych, wykonywania zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych i dbaniao prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci.

36.

OPIEKUN OSÓB STARSZYCH

Celem kursu jest nabycie umiejętności z zakresu: sporządzania posiłków i żywienia osób starszych, jak dbać o higienę u osoby starszej, jak miło i pozytywnie można spędzić wolny czas z osobą starszą, przestrzeganie podstaw prawa.

37.

PRAWO JAZDY KAT. A

Kategoria A prawa jazdy uprawnia do kierowania motycyklem oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg. Wymagany wiek do uzyskania kategorii A to 24 lata albo 20 lat, jeżeli osoba conajmniej od 2 lat posiada prao jazdy kategorii A2, do prowadzenia motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW koniecznie jest i tak ukończenie 21. roku życia.

38.

PRAWO JAZDY KAT. B

Kategoria B prawa jazdy uprawnia do kierowania: pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750 kg); pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg, a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy; ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

39.

PRAWO JAZDY KAT. C

Kategoria C prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. C, musi mieć ukończone 21 lat. Dodatkowym warunkiem do uzyskania prawa jazdy kategorii C jest posiadanie kategorii B.

Centrum prowadzi szkolenia na zamówienia pracodawców.

Prowadzimy korepetycje z różnych przedmiotów i kursy przygotowujące do matury!!
Sekretariat

Centrum Kształcenia Ustawicznego „PERFEKT”

w Końskich

ul. Łazienna 3, 26-200 Końskie

Tel: 668 895 276, Fax: 41 366 46 93

e- mail: ckuperfekt@wp.pl

czynny:

poniedziałek 930 - 1400

wtorek - piątek 930 – 1600

oraz w trakcie zjazdów, trwania kursów i szkoleń.


W razie potrzeby jesteśmy do Państwa dyspozycji o innych porach, po wcześniejszym ustaleniu godziny.


Miejsce realizacji zajęć dydaktycznych:

II Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej – Curie ul. Sportowa 9, 26-200 Końskie

oraz

sale wykładowe w budynku CKU „PERFEKT” ul. Łazienna 3


 

SZYBKI KONTAKT

  • Adres: Łazienna 3, Końskie
  • Telefon: 668 895 276
  • Email: ckuperfekt@wp.pl
  • Strona www: ckuperfekt.szkolnastrona.pl/index.php?c=page&id=1
  • NIP: 658-136-74-19

MAPA DOJAZDU