Regulamin Karta IGH

Regulamin dla posiadacza Karty Rabatowej Internetowej Galerii Handlowej


Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z Karty Rabatowej Internetowej Galerii Handlowej .

§ 1. Określenia i definicje

Dla celów niniejszego regulaminu przyjmuje się, że poniższe zwroty mają następujące znaczenie:

 1. KARTA RABATOWA- Karta Programu Partnerskiego Internetowej Galerii Handlowej, uprawniająca członków do uzyskania rabatu w firamch Partnerskich dostępnych na portalu igh.pl;

 2. ORGANIZATOR - Internetowa Galeria Handlowa Sp. z o.o. z siedzibą ul.Łódzka 35a/13, 97-300 Piotrków Trybunalski,

 3. REGULAMIN- regulacje dotyczące posiadania i korzystania z karty członkowskiej IGH

 4. UCZESTNIK- osoba fizyczna, która staje się posiadaczem karty rabatowej IGH na zasadach opisanych w regulaminie;

 5. PROGRAM IGH - program partnerski Organizatora,

 6. PARTNER- firma, która na warunkach zapisanych w umowie partnerskiej zawartej z Organizatorem udziela uczestnikom rabatu na swoje usługi.


§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem uczestnictwa w programie IGH jest posiadanie Karty Rabatowej.

 2. Organizator lub Partner nie są odpowiedzialni za zniszczone lub zagubione Karty.

 3. Regulamin, określa zasady posiadania i korzystania z Karty Rabatowej IGH.

§ 3. Warunki posiadania i korzystania z karty rabatowej:

 1. Kartę rabatową Internetowej Galerii Handlowej można nabyć za pośrednictwem strony internetowej www.kartarabatowa.igh.pl lub w partnerskich firmach.

 2. Każda osoba zainteresowana nabyciem karty IGH jest zobowiązana wypełnić formularz zakupowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.kartarabatowa.igh.pl.pl

 3. Posiadacz karty oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z nabyciem karty rabatowej Internetowej Galerii Handlowej.

 4. Uczestnik otrzymuje kartę IGH od Organizatora przesyłką poleconą na adres podany w Formularzu zgłoszeniowym w ciągu 30 dni od dnia wysłania prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego.

 5. Aktualna cena karty członkowskiej jest ustalana przez Organizatora i podawana do wiadomości Klientów na stronie internetowej.

 6. Rabat 10% IGH przysługuje tylko i wyłącznie w firmach partnerskich które zaakceptowały rabat. Mogę się one różnić u poszczególnych partnerów. Dokładną wartość upustu znajdziesz na profilu klienta dostępnym na igh.pl Rabaty dostępne dla uczestników programu IGH nie łączą się z innymi promocjami lub zestawami, nie obowiązują na dowóz oraz na wynos.

 7. Uczestnikowi posiadającemu Kartę IGH przysługują rabaty u Partnerów programu, według informacji na stronie internetowej Organizatora w profilu firmy. Przed skorzystaniem z oferty IGH, uczestnik ma obowiązek zapoznać się z wszystkimi zastrzeżeniami obowiązującymi w danej placówce partnerskiej. Opis zastrzeżeń każdej firmy partnerskiej jest widoczny w profilu danej firmy, dostępnym na stronie www.igh.pl. Organizator zaznacza, że każda firma partnerska może w każdej chwili wycofać się z programu IGH lub zmienić warunki uczestnictwa.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wycofanie się z programu IGH poszczególnych firm partnerskich oraz za zmianę ich warunków uczestnictwa.

 9. Organizator będzie, w miarę możliwości, aktualizował listę firm partnerskich oraz ich warunki uczestnictwa w programie.

 10. Warunkiem uzyskania rabatu jest okazanie Karty Rabatowej IGHi, na początku wizyty w firmie partnerskiej oraz przestrzeganie warunków określonych przez Partnera, dostępnych w profilu Partnera na stronie internetowej www.igh.pl.

 11. Lista firm partnerskich dostępna jest na stronie internetowej Organizatora.

 12. O wszelkich zmianach niezależnych od Organizatora uczestnik będzie informowany drogą e-mailową oraz bezpośrednio na stronie www.igh.pl.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz jakość usług świadczonych przez Partnerów programu IGH.

 13. Internetowa Galeria Handlowa nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Dostawcy wobec Uczestnika Partnerów biznesowych, jak również za zobowiązania Uczestnika i (lub) Partnerów biznesowych względem Dostawcy, zarówno w trakcie, jak również po zakończeniu funkcjonowania programu IGH.

 14. Wszelkie działania mające na celu wyłudzenie usługi lub towaru, polegające w szczególności na próbie posłużenia się sfałszowaną albo ukradzioną kartą, są zabronione i stanowią naruszenie prawa, podlegające odpowiedzialności karnej.

 15. Naruszeniem Regulaminu IGH jest dalsza odsprzedaż przez Uczestnika karty rabatowej IGH na innej stronie internetowej, bez względu na czas i sposób tego dokonywania. Naruszenie powyższego zobowiązania upoważnia firmy Partnerskie do odmowy przyznania rabatu. W przypadku zaistnienia tego typu naruszenia Użytkownikowi nie przysługują żadne uprawnienia, które mógłby dochodzić od firmy Internetowa Galeria Handlowa Sp. z o.o. Internetowa Galeria Handlowa nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe pośrednio lub bezpośrednio wskutek tego naruszenia.

 16. W przypadku kradzieży bądź utraty Karty Rabatowej IGH posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora.

 17. W przypadku nie powiadomienia Organizatora o fakcie kradzieży lub utraty Karty, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieuprawnione użycie Karty.

 18. Uczestnik, który zgubił bądź zniszczył Kartę IGH ponosi koszt wyrobieniu duplikatu karty IGH.

 19. Każdy uczestnik programu Internetowej Galerii Handlowej ma obowiązek przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej i nienaruszania godności osobistej Partnera.


§ 4. Ochrona danych osobowych kupującego

 1. Rejestrując się w serwisie Internetowej Galerii Handlowej wyrażacie Państwo zgodę na to, że igh.pl będzie gromadził, przetwarzał i wykorzystywał Państwa dane osobowe (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami), wg zasad szczegółowo określonych w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym pod adresem www.igh.pl/polityka-prywatnosci

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim posiadaczom Karty Rabatowej IGH na stronie internetowej Organizatora.

 2. Poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, uczestnik akceptuje w całości i bez zastrzeżeń zasady korzystania z Karty Rabatowej IGH zawarte w Regulaminie.

 3. Niniejszy regulamin może ulec zmianie na zasadach podanych poniżej.

 4. Ogłoszenie zmiany regulaminu następuje z chwilą zamieszczenia odpowiedniej informacji w widocznym miejscu na stronie internetowej Organizatora..

UWAGA:

Aby w pełni korzystać z przywilejów karty prosimy dokładnie zapoznać się z profilem poszczególnych firm i zapoznać się z ofertą i jej ograniczeniami. Prosimy pamiętać o przestrzeganiu ograniczeń nałożonych przez firmy partnerskie, w razie, jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt bezpośrednio z daną firmą. W przypadku odmowy uhonorowania karty IGH w firmie naszego Partnera, prosimy o niezwłoczny kontakt z zespołem Internetowej Galerii Handlowej.